Regulamin

Regulamin serwisu Ankieterka.pl

Zobacz też: Polityka Prywatności serwisu

I Wstęp

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Użytkownik podejmując decyzję o rejestracji i korzystaniu z Serwisu wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca - BADO Monika Jabłońska z siedzibą w 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Świrna 32, Kontakt e-mail: biuro@scripts.pl
 2. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczone przez Usługodawcę, a określonych w regulaminie.
 3. Użytkownik – osoba, która po rejestracji ma dostęp do usług Serwisu.
 4. Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania.
 5. Regulamin – dokument normujący prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkowników.
 6. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem http://ankieterka.pl
 7. Konto – miejsce w Serwisie przeznaczone dla Użytkownika, w którym może on tworzyć i zarządzać ankietami
 8. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Ankieterka.pl
 9. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Systemie.
 10. Cennik – wykaz cen poszczególnych Pakietów Usług.

II Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest tworzenie ankiet służących do przebadania określonej grupy docelowej. Ankiety mogą być dowolnie zdefiniowane przez Użytkownika, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa (np. nie mogą zawierać treści wulgarnych i obraźliwych, opinii naruszających prawo polskie i międzynarodowe).
 2. Oferta Usługodawcy obejmuje usługi płatne, dające dostęp do usług dodatkowych lub bezpłatne, ograniczające się do wyznaczonych funkcjonalności. Ceny usług są zgodne z cennikiem zamieszczonym w Serwisie.
 3. Usługi darmowe dostępne są od razu po zarejestrowaniu w Serwisie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany usług darmowych bez podania przyczyny.
 5. Usługi płatne dostępne są po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty. Okres ważności usługi rozpoczyna się w momencie jej aktywacji. Po aktywowaniu usługi zostaje wystawiona faktura VAT, dostarczana Użytkownikowi drogą elektroniczną.
 6. Usługi płatne wygasają po upływie wykupionego okresu ważności i tym samym stają się niedostępne dla Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach i na określonych przez siebie zasadach.
 8. Udostępnianie hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez system udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Użytkownik automatycznie traci dostęp do usług płatnych.

III Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Użytkownika lub osób trzecich z tego powodu.
 2. Usługodawca będzie świadczył swoje usługi z największą starannością oraz w pełnym zakresie.
 3. Usługodawca zobowiązuje się, bez zbędnej zwłoki, usuwać wszelkie awarie, które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania. Jednocześnie zobowiązuje się ograniczyć przerwy techniczne do niezbędnego minimum oraz informować o nich Użytkowników drogą elektroniczną.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za przechowywane dane ogranicza się do danych, które zostały zarejestrowane podczas wykonywania zapasowej kopii (backup), która tworzona jest raz dziennie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany usług bez podania przyczyn.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta oraz odmowy publikacji ankiety bez podania przyczyn
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania nazwy i logo firmy Użytkownika oraz adresu strony internetowej tejże firmy na swojej liście referencji, jeśli tylko Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość umieszczania w ankietach Użytkownika reklam.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do informowania o zmianach w dostępnych usługach oraz zmianach w Regulaminie.Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim danych Użytkownika, które podaje podczas rejestracji, o ile nie będzie to wymagane przez obowiązujące prawo np. prawo karne.
 11. Dane zebrane w Serwisie nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i problemy techniczne wynikłe z nieprawidłowego korzystania z Serwisu lub Konta.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki ankiet zamieszczonych w Serwisie.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe pojawiające się w Serwisie.
 16. Usługodawca ma prawo do zmian funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Usługobiorców. Jeżeli wprowadzanie zmian bądź dokonywanie aktualizacji wiązać się będzie z czasową niedostępnością Usług, Usługodawca będzie zawiadamiał o takich pracach Usługobiorców na co najmniej 7 dni przed planowanymi pracami, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym

IV Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w jego ankietach, w tym także za ewentualne naruszenie materialnych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Systemu lub korzystanie z Usług.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Użytkownika lub rozwiązać umowę o świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym), Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.
 5. Użytkownik może tworzyć ankietę na dowolny temat, o ile nie przekracza on obowiązującego prawa.
 6. Użytkownik ma prawo do pomocy i informacji ze strony Usługodawcy, którą może uzyskać poprzez napisanie wiadomości email do Usługodawcy.
 7. Użytkownik nie może działać na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników np. poprzez próby włamywania się do Serwisu lub na Konto innego Użytkownika.
 8. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Użytkownik nie może przesyłać na Serwis plików lub kodów zawierających groźne dla działania Serwisu lub stron trzecich oprogramowanie.
 10. Użytkownik nie może wykorzystywać zautomatyzowanych narzędzi (skrypty, boty itp.) do wchodzenia na Serwis.
 11. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność oraz ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w jego ankietach, w tym także za ewentualne naruszenie materialnych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

V Płatności

Usługobiorca, który zdecydował się na pakiet usług o charakterze płatnym, ma możliwość opłacenia go w następujący sposób:

 1. online - rozliczenia transakcji kartą kredytową lub e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl,
 2. tradycyjnym przelewem - na podstawie faktury pro forma na podane w niej konto bankowe.

Po zaksięgowaniu płatności Usługodawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni i wyśle ją na adres podany podczas rejestracji.

VI Reklamacje

Użytkownik korzystający z usług płatnych ma prawo do złożenia reklamacji, przesyłając treść reklamacji pod adres poczty elektronicznej: biuro@scripts.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. W treści reklamacji Użytkownik opisuje powód reklamacji i podaje swoje dane oraz login do Serwisu. Reklamacja jest rozpatrywana w trakcie pięciu dni roboczych od jej napłynięcia do Usługodawcy. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane drogą elektroniczną.

VII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej, znajdującej się pod tym adresem internetowym http://ankieterka.pl/regulamin która umożliwia Usługobiorcy pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych. Informacje o zmianach będą przesyłane do Usługobiorców na wskazane przez nich adresy e-mail podane podczas rejestracji na co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Brak zgody na zmiany ze strony Usługobiorcy daje mu podstawę do jednostronnego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Kopiowanie całości lub części treści (np. telefonu czy adresów elektronicznych w celu tworzenia bazy danych [Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.]), elementów graficznych bez pisemnej zgody jest zastrzeżone.
 4. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Serwisu stanowią wyłączną własność Usługodawcy i żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie mogą spowodować przeniesienia tych praw na Użytkownika.
 5. Użytkownik jest właścicielem wszelkich danych zebranych w wyniku zrealizowanych badań ankietowych.
 6. Publikacja reklam na stronie http://ankieterka.pl jest płatna i wymaga skontaktowania się z Usługodawcą w celu zawarcia odrębnej umowy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.ankieterka.pl bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@scripts.pl
 7. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
 8. Prawa własności oraz prawa autorskie związane z Serwisem są wyłączną własnością Usługodawcy.
 9. Nazwa i logo Serwisu, jego wygląd, treść, oprogramowanie i zasoby baz danych podlegają ochronie prawnej.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ostatnia zmiana miała miejsca w dniu: 26.01.2015

Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!