Wyniki ankiety

Kulturowe uwarunkowania systemu motywowania w organizacji

1. 1. Czy wykonywana praca w firmie xxx daje Pani/Panu satysfakcję i zadowolenie?

zdecydowanie TAK 0 / 22
0 %
TAK 1 / 22
5 %
raczej TAK 9 / 22
41 %
raczej NIE 9 / 22
41 %
zdecydowanie NIE 3 / 22
14 %

2. 2. Czy Pani/Pan czuje się bezpiecznie w firmie xxx?

zdecydowanie TAK 1 / 22
5 %
TAK 0 / 22
0 %
raczej TAK 10 / 22
45 %
raczej NIE 9 / 22
41 %
zdecydowanie NIE 2 / 22
9 %

3. 3. Czy w Pana/Pani subiektywnym odczuciu satysfakcja z wykonywanej pracy wpływa na efektywność pracy?

zdecydowanie TAK 8 / 22
36 %
TAK 7 / 22
32 %
raczej TAK 6 / 22
27 %
raczej NIE 1 / 22
5 %
zdecydowanie NIE 0 / 22
0 %

4. 4. Czy w Pani/Pana odczuciu organizacja xxx działa sprawnie?

zdecydowanie TAK 2 / 22
9 %
TAK 0 / 22
0 %
raczej TAK 4 / 22
18 %
raczej NIE 9 / 22
41 %
zdecydowanie NIE 7 / 22
32 %

5. 5. Czy pracownicy firmy xxx są zaznajomieni z misją i celami organizacji?

zdecydowanie TAK 3 / 22
14 %
TAK 4 / 22
18 %
raczej TAK 12 / 22
55 %
raczej NIE 3 / 22
14 %
zdecydowanie NIE 0 / 22
0 %

6. 6. Które z poniższych stwierdzeń Pani/Pana zdaniem ma największy wpływ na realizację misji organizacji xxx?

Wiedza, doświadczenie i umiejętności pracowników 16 / 39
41 %
Przestrzeganie ustalonych norm i zasad postępowania 7 / 39
18 %
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 7 / 39
18 %
System motywowania pracowników 5 / 39
13 %
Klimat, atmosfera pracy 4 / 39
10 %

7. 7. Czy pracownicy firmy xxx mają jasno sprecyzowany zakresy obowiązków, zakres odpowiedzialności i podległości służbowej i czy te informacje są im znane?

zdecydowanie TAK 3 / 22
14 %
TAK 0 / 22
0 %
raczej TAK 10 / 22
45 %
raczej NIE 8 / 22
36 %
zdecydowanie NIE 1 / 22
5 %

8. 8. Czy w Pani/Pana subiektywnym odczuciu atmosfera pracy w firmie xxx sprzyja wypełnianiu codziennych obowiązków?

zdecydowanie TAK 3 / 22
14 %
TAK 0 / 22
0 %
raczej TAK 2 / 22
9 %
raczej NIE 14 / 22
64 %
zdecydowanie NIE 3 / 22
14 %

9. 9. Czy w firmie xxx istnieją jasne zasady dotyczące motywowania pracowników (np. nagradzania)?

zdecydowanie TAK 3 / 22
14 %
TAK 0 / 22
0 %
raczej TAK 5 / 22
23 %
raczej NIE 12 / 22
55 %
zdecydowanie NIE 2 / 22
9 %

10. 10. Czy pracownicy firmy xxx doskonalą umiejętności zawodowe poprzez szkolenia, kursy, studia?

zdecydowanie TAK 2 / 22
9 %
TAK 0 / 22
0 %
raczej TAK 4 / 22
18 %
raczej NIE 15 / 22
68 %
zdecydowanie NIE 1 / 22
5 %

11. 11. Czy pracownikom firmy xxx znane są i zrozumiałe kryteria okresowej oceny pracy?

zdecydowanie TAK 3 / 22
14 %
TAK 1 / 22
5 %
raczej TAK 8 / 22
36 %
raczej NIE 8 / 22
36 %
zdecydowanie NIE 2 / 22
9 %

12. 12. Czy Pan/Pani jest zadowolona z działalności socjalnej firmy xxx?

zdecydowanie TAK 1 / 22
5 %
TAK 0 / 22
0 %
raczej TAK 4 / 22
18 %
raczej NIE 13 / 22
59 %
zdecydowanie NIE 4 / 22
18 %

13. 13. Z jakiego powodu Pan/Pani wykonuje swoją pracę?

Wykonywanie powierzonych zadań daje mi satysfakcję i zadowolenie, co jest dla mnie najistotniejsze w pracy zawodowej 2 / 22
9 %
Do pracy mobilizuje mnie przede wszystkim konieczność respektowania zobowiązań oraz lojalność wobec organizacji 10 / 22
45 %
Pracuję głównie z powodu: osiągnięcia nagrody/uniknięcia kary 10 / 22
45 %
Praca daje mi satysfakcję oraz możliwość osobistego zaangażowania w realizację misji firmy xxx 0 / 22
0 %

14. 14. Typowy pracownik w firmie xxx to taki, który:

Ciężko pracuje i jest lojalny wobec przełożonego 16 / 22
73 %
Jest przede wszystkim zainteresowany własnym rozwojem i dlatego chętnie się uczy 0 / 22
0 %
Jest odpowiedzialny i dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań 6 / 22
27 %
Jest zmotywowany do pracy, chętnie ujawnia swoje pomysły i sposoby rozwiązania nowych zadań 0 / 22
0 %

15. 15. Co, w Pani/Pana subiektywnym odczuciu, wydaje się być najważniejsze dla pracowników firmy xxx?

Zaspokajanie własnych potrzeb związanych z życiem zawodowym 11 / 22
50 %
Maksymalne zaangażowanie własnych zasobów (umiejętności, wiedzy) do realizacji zadań firmy xxx 1 / 22
5 %
Spełnienie oczekiwań przełożonego 7 / 22
32 %
Poczucie odpowiedzialności, powierzone obowiązki i wymagania związane z normami i zasadami panującymi w firmie xxx 3 / 22
14 %

16. 16. Osoby sprawujące funkcje kierownicze w firmie xxx:

W realizacji zadań uwzględniają indywidualne potrzeby i oczekiwania pracowników niższych szczebli 1 / 22
5 %
Są silni, zdecydowani i stanowczy 9 / 22
41 %
Są bezosobowi, mało wrażliwi, żądają tylko i wyłącznie realizacji powierzonych obowiązków 12 / 22
55 %
Cenią sobie partnerstwo i pracę zespołową 0 / 22
0 %

17. 17. Jakie są oczekiwania kierownictwa firmy xxx/bezpośrednich przełożonych wobec pracowników?

Oczekuje się współpracy, zaangażowania i pełnej mobilizacji podczas realizacji zadań 5 / 22
23 %
Najważniejsze jest by całkowita energia i czas pozostawał do dyspozycji przełożonego 15 / 22
68 %
Kluczową kwestią jest godne traktowanie siebie nawzajem jako osób posiadających określone prawa 0 / 22
0 %
Wykorzystywanie własnej energii i czasu w taki sposób, by pozwalały na efektywną realizację obowiązków 2 / 22
9 %

18. 18. Zadania w firmie xxx przydzielane są na podstawie:

Potrzeb i oczekiwań pracowników 1 / 22
5 %
Formalnego podziału zadań wynikającego ze struktury firmy xxx 3 / 22
14 %
Oczekiwań kierownictwa firmy xxx/bezpośrednich przełożonych 18 / 22
82 %
Wymagań określonego stanowiska pracy 0 / 22
0 %

19. 19. Podstawą współpracy w firmie xxx jest:

Satysfakcja osobista z pracy zespołowej, która pobudza do działania 5 / 22
23 %
Praca w grupie daje możliwość uzyskania przewagi nad innymi 7 / 22
32 %
Podczas współpracy osiąga się lepsze wyniki 6 / 22
27 %
Współpraca jest jedną z form działania przyjętą w firmie xxx 4 / 22
18 %

20. 20. Czemu, w Pani/Pana opinii, służy współzawodnictwo podczas realizowanych zadań w firmie xxx?

Daje osobistą satysfakcję, bo kieruje uwagę na indywidualne potrzeby 6 / 22
27 %
Umożliwia awans 5 / 22
23 %
Jest formą pracy, która motywuje i wspiera dążenia do osiągnięcia sukcesu 5 / 22
23 %
Umożliwia osiągnięcie przewagi nad współpracownikami 6 / 22
27 %

21. 21. Decyzje w firmie xxx podejmowane są przez:

Pracownika, który najbardziej zna sprawę, ponieważ jest w nią bardzo zaangażowany 1 / 22
5 %
Osobę, która, zgodnie z obowiązującą strukturą, posiada uprawnienia decyzyjne w danej sprawie 2 / 22
9 %
Zawsze przez przełożonego 19 / 22
86 %
Pracownika, który jest wyspecjalizowany w dziedzinie, której dotyczy sprawa 0 / 22
0 %

22. 22. Podstawowym narzędziem motywacji pracowników w firmie xxx jest:

Tworzenie klimatu pracy sprzyjającemu osobistemu zaangażowaniu w pracę, co przekłada się na efekty realizowanych zadań 1 / 22
5 %
Nagradzanie i karanie 14 / 22
64 %
Pobudzanie zainteresowania pracą 2 / 22
9 %
Prowadzenie umyślnie działań sprzecznych z obowiązującymi normami i zwyczajami 5 / 22
23 %

23. 23. Jak rozwiązywane są sytuacje konfliktowe w firmie xxx?

Prowadzone są dyskusje w celu poznania osobistych potrzeb i oczekiwań pracowników co do sposoby rozwiązania konfliktu 2 / 22
9 %
Praktykuje się tłumienie sytuacji konfliktowych poprzez powoływanie się na trudne kwestie odpowiedzialności 3 / 22
14 %
Prowadzi się szczegółowe rozmowy w celu wyjaśnienia źródeł konfliktu 1 / 22
5 %
Przebieg i rozwiązywanie konfliktów, kontroluje przełożony wykorzystując to do swoich celów 16 / 22
73 %

24. 24. Prawo do kontrolowania pracy w firmie xxx przysługuje:

Osobom, które kierują innymi, co wynika ze struktury organizacyjnej firmy xxx 10 / 22
45 %
Pracownikom, którzy posiadają większą wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym kontrolą 2 / 22
9 %
Współpracownikom, którzy są akceptowani jako "pomocnicy", ponieważ służą instruktażem i radą 0 / 22
0 %
Osobie, która posiada więcej władzy 10 / 22
45 %

25. 25. Proces komunikacji w firmie xxx odbywa się:

Zgodnie z hierarchią tj. "z góry w dół", 15 / 22
68 %
Informacje przekazywane są od osoby do osoby - na podstawie relacji pracowniczych 0 / 22
0 %
Polecenia o zadaniach do wykonania przekazywane są przez osoby znajdujące się na szczycie hierarchii 7 / 22
32 %
Informacje o zadaniach do wykonania przekazywane są centrum do ośrodków (grup) 0 / 22
0 %

26. 26. Jakie wartości są dla Pani/Pana najważniejsze w życiu?

Rodzina 19 / 73
26 %
Dobre zdrowie 18 / 73
25 %
Przyjaciele i znajomi 8 / 73
11 %
Stabilne zatrudnienie 16 / 73
22 %
Wysokie wynagrodzenie 2 / 73
3 %
Czas wolny 1 / 73
1 %
Wysoka pozycja materialna 1 / 73
1 %
Zasady religii 6 / 73
8 %
Podróże 2 / 73
3 %

27. 27. Czy uważa Pani/Pan, że metody motywacyjne zastosowane w firmie xxx są zgodne z wyznawanymi przez Panią /Pana wartościami?

zdecydowanie TAK 0 / 22
0 %
TAK 1 / 22
5 %
raczej TAK 8 / 22
36 %
raczej NIE 12 / 22
55 %
zdecydowanie NIE 1 / 22
5 %

28. 28. Czy wykorzystuje Pan/Pani posiadane kwalifikacje w trakcie wykonywanej pracy?

zdecydowanie TAK 2 / 22
9 %
TAK 3 / 22
14 %
raczej TAK 9 / 22
41 %
raczej NIE 8 / 22
36 %
zdecydowanie NIE 0 / 22
0 %

29. 29. Czy jest Pani/Pan zadowolony z wysokości aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia?

zdecydowanie TAK 0 / 22
0 %
TAK 1 / 22
5 %
raczej TAK 3 / 22
14 %
raczej NIE 12 / 22
55 %
zdecydowanie NIE 6 / 22
27 %

30. 30. Czy uważa Pani/Pan, że aktualne wynagrodzenie jest odpowiednie do Pana/Pani stanowiska i kwalifikacji?

zdecydowanie TAK 1 / 22
5 %
TAK 0 / 22
0 %
raczej TAK 6 / 22
27 %
raczej NIE 11 / 22
50 %
zdecydowanie NIE 4 / 22
18 %

31. 31. Jakie finansowe środki pobudzania motywacji stosowane są w firmie xxx?

premie miesięczne 2 / 25
8 %
premie kwartalne 19 / 25
76 %
premie roczne 1 / 25
4 %
prowizje 1 / 25
4 %
jest tylko płaca zasadnicza 1 / 25
4 %
Premia kwartalna uzależniona od realizacji planu w danej jednostce organizacyjnej. Brak realizacji planu = brak premii kwartalnej. 1 / 25
4 %

32. 32. Czy zasady przyznawanych dodatkowych finansowych gratyfikacji (np. premii, nagród) są dla Pani/Pana jasne?

zdecydowanie TAK 1 / 22
5 %
TAK 1 / 22
5 %
raczej TAK 13 / 22
59 %
raczej NIE 7 / 22
32 %
zdecydowanie NIE 0 / 22
0 %

33. 33. Czy w Pani/Pana subiektywnej ocenie dodatkowe gratyfikacje pobudzają większą dbałość o jakość pracy?

zdecydowanie TAK 4 / 22
18 %
TAK 2 / 22
9 %
raczej TAK 10 / 22
45 %
raczej NIE 5 / 22
23 %
zdecydowanie NIE 1 / 22
5 %

34. 34. Co najbardziej motywuje Panią/Pana do pracy? (proszę o podanie min. jednego przykładu)

 • Wynagrodzenie, atmosfera pracy,
 • Atmosfera w pracy
 • Znam się na zagadnieniach wykonywanych na moim stanowisku. Lubię swoją pracę.
 • Atmosfera zaufania
 • Wynagrodzenie
 • Stabilność zatrudnienia, atomosfwra
 • Wynagrodzenie
 • atmosfera
 • atmosfera w zespole
 • wypłata
 • atmosfera w pracy
 • pensja
 • atmosfera z bezposrednimi pracownikami
 • ATMOSFERA
 • Atmosfera
 • relacje z kolegami z pracy
 • osiaganie celów i premie
 • pozytywna atmosfera, wzajemne zaufanie i stabilność zatrudnienia
 • wynagrodzenie, pochwały
 • cele i sukcesy
 • stabilność zatrudnienia i współpraca
 • Poczucie satysfakcji w dobrze zrealizowanego zadania.

35. 35. Co Pana/Panią najbardziej demotywuje w pracy?

monotonia 5 / 76
7 %
brak zainteresowania przełożonych 4 / 76
5 %
niezorganizowanie 14 / 76
18 %
wysokość wynagrodzenia 6 / 76
8 %
zła komunikacja między osobami, działami 8 / 76
11 %
kary za brak realizacji celów 5 / 76
7 %
brak podwyżki, brak perspektyw awansu i rozwoju 10 / 76
13 %
nagradzanie za wynik bez jakości 7 / 76
9 %
zachowania mobbingowe 11 / 76
14 %
niesprawiedliwe traktowanie 6 / 76
8 %

36. 36. Jakie systemy motywacji pozafinansowej stosowane są w firmie xxx?

telefon komórkowy 7 / 42
17 %
samochód służbowy 0 / 42
0 %
laptop 6 / 42
14 %
opieka medyczna 20 / 42
48 %
szkolenia 2 / 42
5 %
dofinansowanie nauki języków obcych 0 / 42
0 %
pożyczki pracownicze 1 / 42
2 %
publiczna pochwała, dyplom 1 / 42
2 %
dofinansowanie kosztów nauki 0 / 42
0 %
karnety na basen, siłownię 1 / 42
2 %
wyjazdy integracyjne 0 / 42
0 %
kontrola pracy, monitoring 0 / 42
0 %
dobre warunki pracy 3 / 42
7 %
telefon komórkowy, samochód służbowy, laptop to głównie pozafinansowa motywacja dla kadry kierowniczej 1 / 42
2 %

37. 37. Co najbardziej wpływa na zadowolenie z wykonywanej przez Panią/Pana pracy?

dobre relacje z przełożonymi 5 / 34
15 %
dobre relacje ze współpracownikami 12 / 34
35 %
możliwości rozwoju i awansu 1 / 34
3 %
stabilność zatrudnienia 14 / 34
41 %
możliwość samodzielnego podejmowania decyzji 0 / 34
0 %
możliwość otrzymania nagrody bądź premii 2 / 34
6 %
obiektywizm przełożonego 0 / 34
0 %

38. 38. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność systemu motywacyjnego w Pana/Pani firmie?

słaba 19 / 22
86 %
średnia 2 / 22
9 %
odpowiednia 1 / 22
5 %
wysoka 0 / 22
0 %
bardzo wysoka 0 / 22
0 %

39. Płeć

kobieta 19 / 21
90 %
mężczyzna 2 / 21
10 %

40. Wiek

18-25 lat 1 / 21
5 %
26-35 lat 2 / 21
10 %
36-45 lat 12 / 21
57 %
46 lat i więcej 6 / 21
29 %

41. Staż pracy ogółem

0-2 lat 1 / 21
5 %
2-5 lat 0 / 21
0 %
6-10 lat 2 / 21
10 %
11-20 lat 8 / 21
38 %
powyżej 20 lat 10 / 21
48 %

42. Staż pracy w obecnej firmie xxx

0-1 roku 8 / 21
38 %
1-5 lat 2 / 21
10 %
6-10 lat 1 / 21
5 %
11-20 lat 5 / 21
24 %
powyżej 20 lat 5 / 21
24 %

43. Charakter umowy

okres próbny/stażysta 0 / 21
0 %
umowa o pracę na czas określony 8 / 21
38 %
umowa o pracę na czas nieokreślony 13 / 21
62 %

44. Wykształcenie

zasadnicze zawodowe 0 / 21
0 %
średnie ogólnokształcące 6 / 21
29 %
techniczne 0 / 21
0 %
szkoła policealna 1 / 21
5 %
wyższe magisterskie 14 / 21
67 %
Facebook

Nie zapomnij zapisać dokonanych zmian!